תקנוני המכללה

תקנון הלימודים במכללה
חוק זכויות הסטודנט
תקנון משמעת
תקנון שכר לימוד
התקנון למניעת הטרדה מינית
התקנון למניעת הטרדה מינית בשפה הערבית
התקנון למניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית
תקנון כללים להתאמות לנשים בהריון
תיקון כללי זכויות הסטודנט תשע"ב
הליך קבלת פטור מקורסים לתואר הראשון
הליך קבלת פטור מקורסים לתואר השני