שם הקורס
נקודות זכות
הקורס עוסק בהכרת מושגי היסוד של תורת החיידקים, הטפילים, הנגיפים והפטריות. המשותף לגורמי הזיהום והייחודיות שלהם מבחינה קלינית תוך הכרת מרכיבי המערכת החיסונית במצבי בריאות וחולי.
הקורס יקנה ידע והבנה ביסודות הכימיה והביוכימיה הנדרשים להבנת תהליכים כימים המתרחשים בגוף במצבי בריאות וחולי.
הקורס יעסוק בתכנים ומושגי יסוד בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה כבסיס להבנה ולמידה של תחומים ספציפיים ומתקדמים, כגון פסיכולוגיה התפתחותית. במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות פסיכולוגיות שונות ומיקומם באינטראקציה הטיפולית.
הקורס יתמקד בסוגיות מרכזיות בתחום הסוציולוגיה בכלל בסוציולוגיה של הבריאות והחולי בפרט. במהלך הקורס ייבחנו באופן ביקורתי תהליכים חברתיים ותפקידה של הרפואה המודרנית בעולם המערבי. הקורס יעסוק בדפוסי תחלואה וחוויות גופניות של עונג וכאב בתרבויות שונות, ביחסי חולה-אחות ובהסברים סוציולוגים לתופעת ההתאבדות. כמו-כן יעסוק במשבר במערכת הבריאות בישראל ובהבנת השפעותיו החברתיות.
הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד מעולם הסטטיסטיקה, להקנות כלים לריכוז נתונים בצורה טבלאית וגרפית תוך הכרת הפונקציות הסטטיסטיות באקסל ובלינקים שקיימים ברשת ותוך קריאת פלטי SPSS.
בקורס זה יידונו מושגי יסוד ומודלים הקשורים לבריאות, רווחה וחולי כמו גם הגורמים המשפיעים על בריאותו ורווחתו של הפרט.
הקורס ידון במהות הסיעוד, יציג את ההיסטוריה של המקצוע ותיאוריות נבחרות המהוות בסיס לעשייה המקצועית ולמחקר בסיעוד.
הקורס יעסוק בהכרה וניתוח מושגים בסיסיים בתקשורת תוך ובין-אישית ובפיתוח יכולות הלומד כמסייע למטופלים במצבי חולי ומשבר.
הקורס יתמקד במבנה מערכות גוף האדם ותפקודן, ויהווה בסיס להבנת ההפרעות הפתופיזיולוגיות ולקביעת עקרונות הטיפול בהם.
קורס זה מתמקד במושגים בסיסיים בפתולוגיה ובתהליכי מחלה הקשורים למערכות הגוף.
הקורס יעסוק באספקטים סיעודיים ורפואיים ובמיומנויות קליניות המהוות את הבסיס לעשייה הסיעודית במצבי בריאות וחולי.
הקורס סוקר באופן שיטתי את תחומי ההתפתחות השונים: פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית, אישיותית וחברתית, מינקות ועד בגרות וזקנה בדגש תיאורטי ומחקרי. במהלך הקורס ייבחנו הסוגיות המרכזיות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית השלכותיהם ויישומיהם.
בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.
קורס זה מיועד להעניק לסטודנטים בסיעוד הבנה לגבי עקרונות התזונה הנבונה, שיטות הזנה, וההשפעות על האיזון התזונתי בבריאות ובמצבי חולי שונים.
היכרות מדעית ומקצועית, עם המושגים תרופה ופרמקולוגיה. הבנת מנגנוני הפעולה של תרופות כחומרים שמתערבים במערכות פיזיולוגיות ופתופיזיולוגיות בגוף האדם. הכרת התרופות הנפוצות למצבי מחלה שכיחים, הקשר בין מנגנון הפעולה של תרופה ליכולת הריפוי שלה והאמצעים להפחתת הרעילות ותופעות הלוואי.
ילמד הקשר בין האנטומיה-פיזיולוגיה והפתולוגיה למצבים שהחלופה הטיפולית הנה כירורגית. ידונו היבטים סיעודיים בטיפול במטופל כירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני, במהלך ואחרי התערבות כירורגית.
הקורס מקנה יתמקד במבנה הגנום האנושי, ובהבנת תהליכים תאיים, מוטציות והקשר למחלות. כמו כן, הקורס יעסוק בהבנת התהליכים הביולוגים המעורבים בהתפתחות העוברית.
קורס זה מיועד להבנת ההיבטים החוקיים והאתיים במתן שירותי בריאות בכלל ושל שירותי סיעוד בפרט. דגש מיוחד יינתן על פיתוח הבנה של דילמות אתיות בסיעוד ועל פיתוח כלים שיאפשרו קבלת החלטות לפתרונן.
הקורס מקנה רקע כללי בעקרונות והמושגים האפידמיולוגיים, הבנה בנוגע לטבען של מחלות כרוניות וזיהומיות והתהליכים הקשורים אליהן בקהילה, בבית החולים ובאוכלוסייה הכללית. בקורס יילמדו סוגים שונים של מחקרים אפידמיולוגיים ודפוסים בינלאומיים של בריאות וחולי ומגמות של מחלות לאורך זמן.
קורס המשך- בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.
קורס המשך- יידונו היבטים סיעודיים במטופל הכירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני במהלך ואחרי התערבות כירורגית.
הקורס יעסוק בשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים בגיל הזקנה, בעיות בריאות שכיחות והשפעתם על תפקוד הזקן. דגש יושם על עמדת התלמיד כלפי תופעת הזקנה ותהליכים המשפיעים על חיי הזקן.
הקורס יעסוק ברכישת מיומנויות אומדן גופני במערכות הגוף השונות, תוך הבנה ויישום של טכניקות האומדן, הכרת ממצאים תקינים וחריגה מהם, וכן דיווח ותיעוד הממצאים.
הסטודנט יכיר הפרעות נפשיות שכיחות, על פי הקלסיפיקציה של ה- DSM5. בכל הפרעה נפשית יוצגו ההיבטים השונים של ההפרעה, גורמי הסיכון, הסימנים והתסמינים וגישות טיפוליות שונות.
הקורס יעסוק בפיתוח תפיסה קהילתית בטיפול, ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על בריאות הפרט, המשפחה והקהילה על רצף בריאות וחולי. כמו כן, יודגש תפקיד הסיעוד במניעה וטיפול בשירותי הבריאות השונים הפועלים בקהילה.
הקורס יעסוק בהכרת תהליכי ניהול טיפול באשפוז ובקהילה, יקדם ראייה של ניהול איכות ברמת המטופל והמערכת ויבחן תהליכים להבטחת האיכות וניהול סיכונים בעשייה הסיעודית.
הקורס יעסוק בבריאות האישה על רצף החיים ויתמקד בשלוש תקופות חיים משמעותיות: תקופת ההתבגרות, תקופת הפריון ותום תקופת הפוריות. בתקופת הפריון יושם דגש על מערכת הרבייה, הנערה המתבגרת, האישה ההרה, היולדת והיונק, נדון במשפחה המתהווה, תכנון משפחה, בעיות גינקולוגיות שכיחות, בעיות בפריון וגינקולוגיה אונקולוגית. בנוסף הקורס יעסוק בהיבטים השונים של גיל המעבר.
הקורס יתמקד באפשרויות הטיפול התרופתי במצבי מחלה שונים. לשם ריפוי או הקלה של סימפטומים, התאמה מירבית של תרופה למצב המחלה והחולה הספציפי, כמו גם יתרונות וסכנות בטיפול.
הקורס עוסק בפיתוח גישה ייחודית לטיפול בילדים ובני נוער ומדגיש את הטיפול בהם לצד קידום בריאות ורווחה גופנית, נפשית, וחברתית, באוכלוסייה ייחודית זו. תכני הקורס יילמדו תוך התייחסות לקבוצות הגיל השונות- יילודים, תינוקות, פעוטות, גיל טרום בית ספר, גיל בית ספר ומתבגרים.
הקורס יעסוק בפיתוח גישה מקדמת בריאות והכרת מיומנויות לאומדן והתערבות קהילתית.
הקורס נועד לפתח ידע ומיומנויות בטיפול סיעודי בחולים במצב חריף ומסכן חיים הזקוקים לטיפול מיידי במחלקה לרפואה דחופה. כמו כן הקורס יתמקד בביצוע אומדן, תכנון התערבות והערכה סיעודית במצבי חירום מייצגים במערכות השונות ברצף החיים במסגרת ביה"ח וטרום בי"ח. דגש מיוחד יינתן לחשיבה קריטית וקביעת קדימויות לטיפול.
הקורס יעסוק בלימוד דפוסי התמודדות על מטופלים ומשפחותיהם עם בעיית בריאות ממושכת, בהתבסס על תיאוריות ומודלים הקשורים לרב תרבותיות.
הקורס יתמקד בהיבטים נבחרים של כלכלת בריאות בישראל. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למניעי התנהגות כלכליים בבריאות אצל פרטים, חברות אנושיות, קובעי מדיניות וממשלות.
תכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד כוללת הרצאות פרונטליות, פעילויות לימודיות אינטגרטיבית, והתנסויות במסגרות טיפוליות שונות בבתי החולים ובמרפאות הקהילה. ההתנסויות הקליניות מאפשרות ליישם ידע קליני וחשיבה אינטגרטיבית בניהול הטיפול בחולה ובמשפחתו, במצבי בריאות משתנים. במהלך ההתנסויות ירכשו הסטודנטים מיומנויות טיפול בפיקוח של מדריך קליני מורשה המלווה את הסטודנטים, מדריך ומסייע באופן פעיל בעבודת הסיעוד.

צפה בוידאו


אולי יעניין אותך גם: